Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program FERS

W dniach 14-15 listopada odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Komitet przyjął uchwałę powołującą Zespół do spraw monitorowania postępów realizacji projektów niekonkurencyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki (do jego składu została powołana Aleksandra Wąsik, która w KM reprezentuje OPZZ i ZNP).

KM zatwierdził kryteria wyboru dla kilkunastu projektu m.in. projekt dotyczący edukacji włączającej tj. „Generator pomysłów dla dostępnej edukacji” w zakresie działania FERS: 5.1 Innowacje społeczne. KM poparł też w tym zakresie wniosek przedstawicielki ZNP, aby uwzględnić przedstawicieli oświatowych związków zawodowych w radzie programowej, która dokona wyboru rozwiązań z edukacji włączającej. Takie rozwiązanie umożliwi szerszą konsultację wypracowanych rozwiązań.
Dane za rok 2019/2020 pokazują, że w systemie oświaty wśród uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wynikającej z niepełnosprawności, czyli tych których wsparcie w ogólnodostępnych szkołach pozostaje najpoważniejszym wyzwaniem, dominują trzy grupy: uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (25,7%), z niepełnosprawnościami sprzężonymi (21%) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (19,9%). Liczba osób z tej ostatniej grupy stale wzrasta, stanowiąc szczególne wyzwanie dla procesu edukacyjnego, podobnie jak duża liczba uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wymagających szczególnie zróżnicowanego wsparcia.

Jeszcze szerszą grupę uczniów stanowią uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie wszyscy uczniowie z tych grup posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale każdy z nich wymaga od nauczycieli i pedagogów specjalnego podejścia. Większość spośród nich wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w roku szkolnym 2020/2021 w polskich szkołach korzystało z takiego wsparcia ponad 30% uczniów. Celem projektu będzie dotarcie do nauczycieli, pedagogów (specjalnych i szkolnych) i psychologów szkolnych aktywnych w obszarze dostępnej edukacji, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich nowych inicjatyw, i umożliwienie im współpracy oraz wymiany doświadczeń. W ramach projektu otrzymają oni wsparcie, w tym finansowe w postaci stypendiów, na rozwinięcie innowacyjnych pomysłów w obszarze dostępnej edukacji, z których część zostanie zweryfikowana w praktyce w wybranych szkołach i przygotowana do szerszego wdrożenia przez inne placówki.

„Rozwiązania opracowane przez nauczycieli, pedagogów (specjalnych i szkolnych) i psychologów szkolnych, a następnie testowane w szkołach powinny w szczególności koncentrować się na poniższych aspektach:

– być możliwe do zastosowania w szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych (podstawowych lub ponadpodstawowych);

– dotyczyć wsparcia uczniów doświadczających trudności w procesie edukacyjnym, tj. uczniów: (1) z niepełnosprawnością, (2) niedostosowanych społecznie, (3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, (4) z zaburzeniem zachowania lub emocji, (5) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, (6) z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych, (7) chorujących przewlekle, (8) znajdujących się w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych, (9) z niepowodzeniami edukacyjnymi, (10) zaniedbanych środowiskowo;

– być innowacyjne w skali Polski i mieć potencjał do wprowadzania trwałych i długofalowych zmian w szkołach oraz mieć potencjał do dalszego rozwoju;

– koncentrować się na rozwiązaniu konkretnego i zdefiniowanego problemu edukacyjnego dzieci doświadczających trudności w procesie edukacyjnym, którego rozwiązanie jest możliwe bez konieczności zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego”.

Komitet zatwierdził też m.in. kryteria wyboru projektów, które będą realizowane przez partnerów społecznych i projekty z zakresu edukacji:

1. Fiszka projektu „Działania na rzecz wzmocnienia udziału partnerów społecznych w zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz promocja roli przedstawicielstwa pracowników w BHP”. 

2. Fiszka projektu „Działania partnerów społecznych na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się pracowników w środowisku pracy.”

3. Fiszka projektu NCBiR dot. wsparcia procesów dydaktycznych za pośrednictwem platformy NAVOICA.

4. Fiszka projektu dot. odbioru e-materiałów do kształcenia zawodowego.

POWIĄZANE WPISY

Pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli

26 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli. Ze...

Czytaj więcej

22.06.2024

Zakończenie zajęć dydaktycznych!

...

Czytaj więcej


NAJNOWSZE WPISY

03.07.2024

Grupa robocza ds. emerytur nauczycieli
Czytaj więcej

02.07.2024

FOTORELACJA – KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO – ZAWIERCIE 26-27 CZERWCA 2024r.
Czytaj więcej

27.06.2024

Pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli
Czytaj więcej

22.06.2024

Zakończenie zajęć dydaktycznych!
Czytaj więcej

22.06.2024

Grupa robocza ds. wynagrodzeń
Czytaj więcej