STATUT ZNP – tekst jednolity

Tekst jednolity Statutu uchwalonego przez XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniu 22 listopada 2014 roku, zmieniony uchwałą XLII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 23 listopada 2019 r

STATUT ZNP – tekst jednolity

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z 31 stycznia 2020 roku dokonano rejestracji zmian w Statucie ZNP, uchwalonych 23 listopada 2019 roku przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

Stosownie do treści art. 6945 § 2 k. p. c. wpis dotyczący rejestracji Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego dnia.

W związku z tym informujemy, że wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego, mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP w brzmieniu nadanym przez XLII. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 23 listopada 2019 roku.