Sztandar ZNP

Art 4

1. ZNP posiada sztandar i hymn oraz posługuje się znakiem słowno graficznym podlegającym ochronie prawnej.

Instrukcja w sprawie znaku, sztandaru i pieczęci ZNP oraz jego ogniw

przyjęta przez Zarząd Główny ZNP w dniu 19 grudnia 2017 r.