Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Zdecydowanie Najlepsza Przynależność!

12 grudnia 2019

JESTEŚMY
Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.
Jest nas ponad 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach. Cieszymy się, że swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a swoim entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela). Cenimy sobie współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.
Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej, z której dorobku korzystamy i której dorobek wzbogacamy.

CHCEMY
Dobrej publicznej edukacji dla wszystkich
Bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach edukacji
Godnych zarobków

PROPONUJEMY
Wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB
Odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister)
Kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
Zmniejszenie biurokracji w szkołach
Zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli
Wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty

BRONIMY
Godności zawodu nauczyciela
Odpowiednich warunków pracy i płacy

INICJUJEMY
Obywatelskie projekty ustawodawcze
Edukacyjne strategie i debaty
Kampanie i akcje społeczne na rzecz edukacji
Akcje protestacyjne
Negocjacje płacowe
Projekty edukacyjne z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowe projekty

OFERUJEMY
Pomoc prawną
Bezpłatne poradnictwo prawne
Reprezentowanie przez przedstawiciela związkowego przed sądem I i II instancji
Wniesienie skargi kasacyjnej
Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym  w sprawach z zakresu: prawa pracy, prawa oświatowego i związkowego, ubezpieczeń społecznych
Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych
Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy
Rzetelną informację
Wsparcie zawodowe
Szkolenia i kursy
Wydawnictwa

WIERZYMY W
Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności.
Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności.
Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa.
Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji.
Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników.
Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego.

Dołącz do nas! Zapisz się do ZNP!