Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Uchwały 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP

24 listopada 2019

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli
„1. XLII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 Statutu ZNP, podejmuje decyzję o wszczęciu działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w zakresie sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.
2. Realizacja celu, o którym mowa w pkt 1, zostanie przeprowadzona w drodze obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2120 ze zm.).
3. Realizacja celu, o którym mowa w pkt 1, polega na wprowadzeniu ogólnej zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej   w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanej na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).
4. Szczegółowa treść nowelizacji, o której mowa w pkt 2, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. (…)”

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie finansowania zadań edukacyjnych
„XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP wzywa parlament i rząd do znaczącego zwiększenia udziału wydatków na edukację w budżecie państwa. Polityka budżetowa musi uwzględniać priorytetowe znaczenie edukacji wśród podstawowych zadań państwa. Wzrost dochodów państwa powinien przekładać się bezpośrednio na realny i odczuwalny wzrost nakładów na edukację, która jest najlepszą inwestycją w rozwój Polski.
Określana corocznie w ustawie budżetowej łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględnia rzeczywistych skutków finansowania realizacji funkcji edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych szkół i placówek oświatowych. Trwające od lat niedofinansowanie szkolnictwa pogłębia się na skutek przekazywania samorządom terytorialnym kolejnych zadań z zakresu oświaty bez zagwarantowania dostatecznych środków finansowych na ich realizację.

Mając na uwadze pogłębiające się problemy finansowe samorządów terytorialnych, XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP domaga się pilnych zmian w systemie finansowania zadań oświatowych państwa. Przyjęty obecnie system finansowania zadań edukacyjnych, opierający się o środki finansowe wydatkowane w formie części oświatowej subwencji ogólnej, nie zabezpiecza w sposób należyty prawidłowego wykonywania zadań oświatowych przez organy prowadzące. Wprowadzenie zmiany finansowania wynagrodzeń nauczycielskich z formuły subwencji oświatowej na dotację celową z budżetu państwa poprawiłoby sytuację samorządów oraz wpłynęłoby korzystnie na prowadzoną przez gminy politykę w zakresie kształtowania sieci szkół, decyzje o zamykaniu placówek lub przekazywaniu ich prowadzenia innym niż JST podmiotom.

W 2016 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył w Sejmie obywatelską inicjatywę ustawodawczą, zgodnie z którą środki na wynagrodzenia nauczycieli pochodziłyby z dotacji celowej budżetu państwa. Wszystkie kluby parlamentarne głosowały za skierowaniem inicjatywy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP domaga się pilnego wznowienia prac w sejmowej komisji i jak najszybszego uchwalenia ww.  inicjatywy ustawodawczej, którą poparło ponad 340 tysięcy osób.”

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie przyszłości edukacji w Polsce
„W trosce o przyszłość edukacji w Polsce, delegaci Związku Nauczycielstwa Polskiego zgromadzeni na XLII Krajowym Zjeździe rekomendują przyjęcie kierunków zmian w edukacji.
Naszym celem jest budowanie systemu edukacyjnego odpowiadającego wymogom XXI wieku. Chcemy perspektywicznego myślenia o edukacji. Chcemy, by ponad podziałami politycznymi możliwe było osiągnięcie konsensusu społecznego na rzecz edukacji.
Opowiadamy się za budowaniem prestiżu zawodu nauczyciela i rzeczywistej autonomii szkoły, tworzeniem nowoczesnego i przyjaznego środowiska uczenia się, opierającego się na współpracy i poszanowaniu praw osób uczestniczących w procesie kształcenia. (…)”

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie przyjęcia głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP w kadencji 2019-2024

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ZNP