Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Projekt budżetu na oświatę w 2023 r. – opinia ZNP i prace w sejmowych komisjach

28 październik 2022

26 października 2022 r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej posłowie rozpatrzyli i zaopiniowali dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2023 w zakresie oświaty i wychowania (druk nr 2653).

Przedstawiciel ZNP wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński przedstawił negatywne stanowisko ZNP do projektu budżetu na oświatę.

Wysokość subwencji oświatowej nie zabezpiecza prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty, a planowane nakłady na część oświatową nie spełniają postulatu ZNP o co najmniej 20% wzroście wynagrodzeń w oświacie. Wyraził również negatywną opinię do tzw. Ustawy okołobudżetowej, która modyfikuje wydatki finansowane z budżetu państwa w zakresie świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy, jak również pragmatyki nauczycielskiej.

Opinia ZNP w powyższych sprawach została przekazana przewodniczącym Komisji.

OPINIA ZNP

Wg ZNP, wysokość subwencji oświatowej nie zabezpiecza prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty.

Planowane nakłady na część oświatową nie spełniają postulatu ZNP o co najmniej 20% wzroście wynagrodzeń w oświacie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje także część projektu ustawy budżetowej na rok 2023 dotyczącą ustalenia kwoty bazowej dla nauczycieli. 

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej państwa na 2023 r.  kwotę bazową dla nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 KN, ustalono w wysokości 3.981,55 zł.

Związek Nauczycielstwa Polskiego występuje o zwiększenie kwoty bazowej do wysokości 4.334,30 zł, tj. wzrost o 22,5% w stosunku do obecnej kwoty bazowej, co automatycznie zwiększy średnie stawki wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje część projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 – dalej ustawa okołobudżetowaktóra modyfikuje wydatki finansowane z budżetu państwa w zakresie świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy, jak również pragmatyki nauczycielskiej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że wzrost wydatków budżetu państwa, jaki został zaplanowany na rok 2023 nie gwarantuje prawidłowej realizacji zadań oświatowych państwa. Przedłożony do zaopiniowania projekt budżetu nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych w roku 2023.

Nieodzownym jest więc przeznaczenie większej niż dotychczas części PKB na naukę i oświatę. Tylko inwestycje skierowane na zdobywanie wiedzy i samokształcenie przynoszą najwyższe stopy zwrotu, stąd polityka budżetowa państwa powinna kłaść nacisk przede wszystkim na powyższe zależności. Zatem budżet państwa w większym stopniu musi przekładać się bezpośrednio na realny i odczuwalny wzrost nakładów na naukę i oświatę.

Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego do projektu budżetu państwa na rok 2023 w zakresie oświaty i wychowania oraz projektu ustawy okołobudżetowej – tutaj.