Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Pismo ZNP do Ministra Czarnka w sprawie podwyżek dla nauczycieli

20 lutego 2023

Pan

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

 

Szanowny Panie Ministrze,

z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego 15 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw usług publicznych, którego głównym tematem była dyskusja  o  projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego był przekonany, iż uczestniczący w posiedzeniu minister Dariusz Piontkowski odniesie się do propozycji Związku zwiększającej o 15% stawki wynagrodzenia zasadniczego, które zgłosiliśmy w dniu 1 lutego 2023 roku.

Niestety, minister zamiast odnieść się do zgłoszonej propozycji stwierdził, iż rozmowa  o zmianach w projekcie rozporządzenia jest bezprzedmiotowa, bowiem żadne zmiany nie mogą być dokonane wobec przyjęcia przez parlament ustawy budżetowej.

Ustawy, która co prawda określa średnioroczny wzrost wynagrodzeń o 7,8%, ale dotyczy to tylko państwowej sfery budżetowej. Ustawa jedynie zwiększa kwotę bazową dla nauczycieli do wysokości 3.981,50 zł, co daje prawo partnerowi społecznemu – w tym Związkowi Nauczycielstwa Polskiego – aby w czasie rozmów uzgodnieniowych złożyć propozycję zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego.

13 lutego 2023 roku ZNP skierowało na ręce ministra Dariusza Piontkowskiego swoje negatywne stanowisko wobec projektu rozporządzenia, żądając jednocześnie zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego o 15%.

            Wobec negatywnego stanowiska Ministerstwa Edukacji i Nauki do żądań Związku w sprawie zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz pozorowania trybu uzgodnień z partnerami społecznymi – Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się w trybie pilnym podpisania rozporządzenia płacowego, które pozwoli podnieść wynagrodzenia nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 roku.

Wiceprezes ZG ZNP                                                                  Prezes ZNP

Krzysztof Baszczyński                                                       Sławomir Broniarz