Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Opinia ZNP do projektu rozporządzenia MEiN dotyczącego tzw. 500 zł

18 listopada 2020

Warszawa, 11 listopada 2020 r.

Szanowny Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Związek Nauczycielstwa Polskiego przesyła następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

Na wstępie należy zauważyć, że kwestia dofinansowania kosztów nauczania zdalnego powinna być uregulowana jeszcze w poprzednim roku szkolnym, ponieważ ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty i wprowadzenie nauczania zdalnego od 12 marca 2020 r. skutkowało koniecznością zabezpieczenia przez nauczycieli miejsca pracy na swój koszt, tak w postaci kosztów zakupu dodatkowego sprzętu, jak i ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z pracą zdalną (zwiększone zużycie prądu, dostęp do Internetu).

W takiej sytuacji ZNP proponuje wprowadzenie do treści rozporządzenia zasady, że prawo do dofinansowania kosztów organizacji nauki zdalnej przysługuje wszystkim nauczycielom realizującym nauczanie w formie zdalnej, począwszy od dnia 19 marca 2020 r. Formą dokumentacji pracy zdalnej są dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć.

W wyżej wskazanym kontekście niezrozumiałym jest wyłączenie z katalogu podmiotów uprawnionych do dofinansowania nauczycieli oddziałów przedszkolnych – § 10b ust. 1. Praca nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach polega na realizacji obowiązkowej podstawy programowej, tak jak w przypadku innych nauczycieli.

Nie ma więc uzasadnionego powodu, aby różnicować prawo do dofinansowania ze względu na rodzaj obowiązków nauczyciela, a tym bardziej miejsce zatrudnienia nauczyciela.

Jedynym kryterium przyznania dofinansowania powinien być wyłącznie fakt realizacji nauki zdalnej przez nauczyciela.

Ponadto Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się zwiększenia kwoty dofinansowania co najmniej do wysokości minimalnego wynagrodzenia.