Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Nauczyciele sami sfinansują „podwyżki”

6 kwiecień 2017

Komunikat dot. prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz działających w ramach tego Zespołu grup roboczych.

4 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz działających w ramach tego Zespołu grup roboczych.

W spotkaniu wzięła udział minister edukacji Anna Zalewska, przedstawiciele innych resortów, korporacji samorządowych oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczycielskiej „Solidarności” i Forum Związku Zawodowych.

Minister Anna Zalewska przedstawiła propozycje zmian ustawowych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, czasu pracy, awansu zawodowego i oceny  pracy nauczyciela, a także nowego sposobu finansowania oświaty. Propozycje te spotkały się z  wdzięcznością i poparciem ze strony „Solidarności” i Forum, natomiast wzbudziły zastrzeżenia korporacji samorządowych, zwłaszcza w zakresie sposobu finansowania oświaty i terminu wejścia w życie proponowanych zmian.

Podziękowań za przedstawione propozycje nie złożył minister przedstawiciel ZNP. Wskazał, że nie zostały przedstawione żadne konkrety dotyczące zwiększenia środków w subwencji oświatowej, a także zwiększenia środków na wynagrodzenia. Bardzo krytycznie przedstawiciel ZNP odniósł się do przesunięcia środków z dodatku wiejskiego, mieszkaniowego i na zagospodarowanie na wzrost wynagrodzeń zasadniczych – co w praktyce oznacza ich likwidację –  a także do likwidacji pojęcia średnich wynagrodzeń, co będzie skutkowało zmniejszeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Takie przesunięcie środków, zdaniem ZNP, oznacza, że nauczyciele sami sfinansują swoje  „podwyżki” płac. Minister poinformowała o braku  możliwości przywrócenia uprawnień emerytalnych nauczycieli wynikających z art. 88 Karty Nauczyciela.

Ponadto, przedstawiciel ZNP odniósł się do trybu prac powołanych grup roboczych. To, co miało miejsce na ośmiu spotkaniach nie ma nic wspólnego z wypracowaniem wspólnych rozwiązań, a co za tym idzie osiągnięciem konsensusu w zakresie proponowanych zmian. Spotkania grup roboczych ograniczały się bowiem wyłącznie do wymiany poglądów, przedstawiania stanowisk, bez jakiejkolwiek konkluzji.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Karta Nauczyciela, a także nowa ustawa o finansowaniu oświaty, mają być przedstawione do końca kwietnia. Przedstawiciel ZNP wnioskował o zorganizowanie kolejnych spotkań przed skierowaniem tych projektów ustaw do konsultacji społecznych.

Minister ogłosiła zakończenie prac zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.