Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Lex Czarnek 2.0 w sejmowej komisji edukacji i poprawki ZNP

26 października 2022

25 października 2022 r. podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbyło się pierwsze czytanie:

Przedstawiciel ZNP – wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński – zwrócił uwagę na konsekwencje wdrożenia niektórych regulacji oraz tryb procedowania projektu lex Czarnek 2.0, który jako projekt poselski nie podlega konsultacjom.

Zdaniem ZNP wejście w życie zapisów zawartych w tym projekcie doprowadzi do:

1) zmiany ustroju polskiego systemu oświaty i przywrócenie centralnego zarządzania oświatą (powrót do rozwiązań przed przekazaniem prowadzenia oświaty samorządowi terytorialnemu), a także stopniowego pozbawiania szkół autonomii;

2) zatrudniania w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć, a nie jak dotychczas wyłącznie zajęć rozwijających zainteresowania, a tym samym do likwidacji Karty Nauczyciela w tych placówkach i zatrudniania na podstawie Kodeksu pracy;

3) zawieszania nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów (wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę) – proponowany zapis budzi poważne zastrzeżenia odnośnie rzeczywistych intencji projektodawcy; podobne wątpliwości rodzą się w kontekście zmiany dotyczącej dokonywania oceny pracy dyrektora – ostateczna decyzja w sprawie ustalenia jego oceny pracy należy do nadzoru pedagogicznego;

4) urzędowej kontroli działalności stowarzyszeń i innych organizacji, a także sformalizowania procedur, co spowoduje nie tylko ograniczenie wspierania systemu oświaty przez te podmioty – w praktyce negatywna opinia kuratora oświaty oznacza zakaz prowadzenia działalności w szkole przez daną organizację, nawet w sytuacji gdy program zajęć zostanie pozytywnie zaopiniowany przez radę szkoły i radę rodziców; opinia rady szkoły i rady rodziców stanie się opinią bezskuteczną i bezprzedmiotową, co stanowi ograniczenie dotychczasowych kompetencji tych organów.

Ponadto, przedstawiciel ZNP zwrócił uwagę na konieczność nowelizacji delegacji ustawowej w zakresie oceny pracy nauczyciela poprzez wykreślenie kryteriów dokonywania tej oceny. ZNP będzie zabiegał również o likwidację tzw. godziny czarnkowej.

Poprawki w powyższych kwestiach zostały przejęte przez posłankę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, która zgłosi je podczas drugiego czytania lex Czarnek 2.0.

RELACJA Głosu Nauczycielskiego z posiedzenia komisji:

Wielogodzinny maraton w Sejmie nad lex Czarnek 2.0. Komisja edukacji przyjęła projekt PiS – Głos Nauczycielski (glos.pl)

26 października od godz. 8.00 trwa społeczne wysłuchanie zorganizowane przez posłankę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Link do sejmowej transmisji:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=B00F84D7AEE9E177C12588E200328F41#

Biorą w nim udział m.in. Urszula Woźniak (ZNP Warszawa) i Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes Okręgu Śląskiego ZNP, które uczestniczyły także we wtorkowej pikiecie przed Sejmem.