Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Konkurs Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego o Tytuł „Najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy w placówce oświatowej 2013 roku”

6 lutego 2013

Celem konkursu jest promocja i rozwój działalności społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy w placówkach oświatowych województwa śląskiego.

Kryteria konkursu Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy:

Liczba wydanych zaleceń i uwag dotyczących:

Uzyskane efekty na rzecz ochrony pracy:

Dodatkowe elementy działalności społecznego inspektora pracy na rzecz ochrony pracy:

Karty zgłoszenia  do udziału w konkursie wraz z załączoną dokumentacją prześlij do 15 Marca 2013 roku na adres:

Okręg Śląski Związku Nauczycielstwa Polskiego

ul. Starowiejska 11

40-015 Katowice

z dopiskiem

„Konkurs na najaktywniejszego ZSIP w placówce oświatowej”


REGULAMIN KONKURSU                   

Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy w placówce oświatowej

I. CEL KONKURSU Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w placówkach oświatowych.

II. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Okręg Śląski Związku Nauczycielstwa Polskiego.

III. UCZESTNICY KONKURSU Uczestnikami konkursu są zakładowi społeczni inspektorzy pracy (zsip) w placówkach oświatowych województwa śląskiego.

IV. KRYTERIA OCENY ZAKŁADOWYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

Lp. Kryteria Punktacja
1 Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: eliminowanie zagrożeń, które są lub mogą być przyczyną wypadków przy pracy i chorób zawodowych, nadzór nad czynnikami szkodliwymi występującymi w środowisku pracy. Troska o stan: obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, zaplecza higieniczno – sanitarnego, wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, maszyn i urządzeń instalacji elektrycznych, magazynowania i składowania, obiektów sportowych i urządzeń sportowych 0-50 pkt.
2 Liczba zaleceń i uwag wydanych przez zakładowego społecznego inspektora pracy, w tym dotyczących: źródeł zagrożeń, organizacji pracy bezpiecznej, praworządności w stosunkach pracy 0-10 pkt.
3 Uzyskane przez sip efekty na rzecz ochrony pracy: liczba stanowisk pracy, na których nastąpiła poprawa warunków pracy w efekcie działań zsip, liczba kontroli problemowych i wycinkowych przeprowadzonych przez społeczną inspekcję pracy w placówce, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, ocena ryzyka, identyfikacja i ocena zagrożeń, zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Wykorzystanie funkcji opiniodawczej przez zakładowego sip (zakładowe plany – inwestycyjne, remontowe, modernizacyjne). 0-20 pkt.
4 Dodatkowe elementy działalności społecznego inspektora pracy na rzecz ochrony pracy: popularyzacja wiedzy o ochronie pracy, udział pracowników w tworzeniu bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy, działalność społecznego inspektora pracy w Komisjach bhp, kierowanie społeczną inspekcją pracy w placówce. Własne projekty mające na celu edukację o bezpieczeństwie, poprawę stanu bhp w środowisku ,gdzie odbiorcą byłby : uczeń, wychowanek, rodzic, nauczyciel bądź wychowawca 0-20 pkt.
Łącznie ilość punktów 100 pkt.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. W konkursie przyznawane są I, II i III nagroda oraz wyróżnienia.

2. Nagrody i wyróżnienia ufundowane są przez Okręg Śląski ZNP. Nagroda przyznawana jest na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Konkursowej.

VI. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Zakładowych społecznych inspektorów pracy mogą zgłaszać do konkursu: organizacje związkowe, pracownicy, pracodawcy oraz inspektorzy pracy.

2. Karty zgłoszenia do udziału w konkursie wraz z załączoną dokumentacją należy przesyłać do Okręgu Śląskiego ZNP. Koperty z wysyłaną na konkurs dokumentacją powinny zostać opatrzone napisem „Konkurs na najaktywniejszego ZSIP w placówce oświatowej”.

3. Uczestnicy zgłoszeni do konkursu oceniani będą przez komisję konkursową.

4. Komisję konkursową powołuje Prezes Okręgu Śląskiego ZNP. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Okręgowy Koordynator SIP.

5. Komisja konkursowa, po zapoznaniu się z nadesłaną dokumentacją, dokona oceny zgłoszonych kandydatów oraz wytypuje laureatów do nagród i wyróżnień.

VII. TERMINY KONKURSU

1. Ocena działalności zakładowych społecznych inspektorów pracy biorących udział w konkursie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia w roku poprzednim.

2. Termin składania kart zgłoszenia kandydata wraz z pełną dokumentacją upływa 15 marca br.

3. Komisje konkursowe dokonują oceny zgłoszonych kandydatów, przyznają nagrody i wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w maju br.

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie oraz regulamin i kartę zgłoszenia można uzyskać w Zarządzie Okręgu Śląskiego lub na stronach internetowych Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

2. Ciekawe rozwiązania wprowadzane przez nagrodzonych zakładowych społecznych inspektorów pracy mogą zostać wykorzystane w celach szkoleniowych oraz opublikowane w czasopismach związkowych.

3. Uczestnicy konkursu winni złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i firmy do celów promocji ochrony pracy (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji materiałów zgłoszeniowych (zgłoszeń i materiałów faktograficznych) ze stanem faktycznym zakładu pracy.

 


Merytoryczne uzasadnienie wniosku na najaktywniejszego ZSIP w okregu Slaskim ZNP

Karta zgłoszenia na najaktywniejszego ZSIP w placówce oświatowej Okręgu Śląskiego ZNP 2013 r.