Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Jak kształcić nauczycieli?

23 sierpnia 2013

Wg ZNP, edukacja nauczycieli powinna być strategicznym kierunkiem działań państwa.

Dzisiaj (7.08.2013) „Gazeta Wyborcza” pisze, że dzieci będą uczyć coraz słabsi nauczyciele, bo „na dziennych studiach pedagogicznych w całym kraju pozostały tysiące wolnych miejsc. Na niektóre uczelnie dostaną się nawet ci, którzy ledwo zdali maturę” („Upadek pedagogiki”) .

Od kilku miesięcy Związek razem z grupą ekspertów pracuje nad projektem zmian standardów kształcenia nauczycieli. Po zakończeniu prac, przedstawiciele ZNP zaprezentują swoje rekomendacje ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego.

Wg Związku Nauczycielstwa Polskiego, edukacja nauczycieli i dobór do zawodu oraz odpowiedni status zawodowy pracowników oświaty powinny być strategicznym kierunkiem działań państwa. Konieczne jest zatem rzeczywiste przywrócenie prestiżu zawodu nauczycielskiego w Polsce, od którego w głównej mierze zależeć będą wyniki nauczania. Dlatego zmiany zachodzące w oświacie powinny zmierzać do:

–        dostosowania systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli do wyzwań współczesnej szkoły,

–        modyfikacji systemu awansu zawodowego,

–        utrzymania statusu prawnego zawodu nauczyciela,

System i jakość edukacji nauczycielskiej jest jednym z kluczowych problemów polityki edukacyjnej państwa. Współczesny nauczyciel funkcjonuje w permanentnie zmieniającej się rzeczywistości. Rozszerza się sfera zadań nauczyciela, wykraczająca poza klasyczne funkcje kształcące. Zmieniająca się szkoła wymaga od nauczycieli szerokiej wiedzy kierunkowej, a także wiedzy o rozwoju człowieka, społeczeństwa i edukacji oraz profesjonalnych kompetencji w wielu obszarach. Nauczyciel, jak każdy inny pracownik, ma prawo oczekiwać, że studia wyższe przygotują go do dobrego, pozbawionego kompleksów funkcjonowania w zakładzie pracy, którym w jego przypadku jest szkoła.Dlatego należy postawić na staranne kształcenie i dobór kandydatów do tego zawodu. Wyzwaniem dla polskiego systemu edukacji jest zapewnienie dopływu do zawodu najlepszych kandydatów, ale też znalezienie skutecznego sposobu na utrzymanie ich w zawodzie i zagwarantowanie stałego rozwoju zawodowego. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zwolennikiem podjęcia szerokiej dyskusji na ten temat, z udziałem nauczycieli, dyrektorów szkół, decydentów oświatowych oraz ekspertów.

W roku 2009 odsetek nauczycieli z wykształceniem wyższym osiągnął 97 proc. (wzrósł o ponad 20 proc. w stosunku do roku 2000), co stanowi jeden z najwyższych wskaźników wykształcenia nauczycieli w Europie. Corocznie uczelnie opuszcza duża grupa osób posiadających formalne kwalifikacje do nauczania, znacznie przewyższająca zapotrzebowanie systemu oświaty na nowych nauczycieli. Niestety, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie prowadzą monitoringu potrzeb systemu oświaty.

Przygotowanie nauczycieli do pracy po ukończeniu studiów jest niesatysfakcjonujące. System kształcenia nauczycieli stanowi przedmiot krytyki ze strony wielu środowisk, a przede wszystkim środowiska nauczycielskiego. Potwierdzają to wyniki badania z 2004 r. przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych, wskazujące między innymi na potrzebę zmiany zasad rekrutacji dla kandydatów na nauczycieli i naboru do zawodu, niewłaściwy sposób organizacji kształcenia praktycznego, złe przygotowanie metodyczne (zbyt mały zakres wiedzy o metodach kształcenia, doborze środków dydaktycznych, podstawie programowej), brak umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych, czy też nieznajomość prawa oświatowego. Nowszych danych dotyczących przygotowania do zawodu i jakości kształcenia nauczycieli dostarczają wyniki międzynarodowego badania TEDS-M 2008 dotyczące kształcenia przyszłych nauczycieli matematyki oraz wyniki badania zrealizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w 2010 r.

Wyniki badania TEDS-M 2008 wykazały, że słabą stroną w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy z uczniami okazały się możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania oceniania w pracy dydaktycznej, brak wystarczającej możliwości uczenia się indywidualizowania pracy dydaktycznej i pracy ze zróżnicowanymi grupami uczniów, czy też uczenia się praktycznych aspektów nauczania. Ponadto, absolwenci kierunków nauczycielskich nie posiedli dostatecznej wiedzy i umiejętności z zakresu planowania pracy dydaktycznej. Projekt badawczy ZNP zrealizowano w celu poznania opinii środowiska nauczycielskiego na temat zmian proponowanych przez resort edukacji, dotyczących pracy nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które od 2011 r. są stopniowo wdrażane do praktyki szkolnej. Nauczyciele deklarowali niedostatek kompetencji w obszarach diagnostyki pedagogicznej, terapii pedagogicznej, czy też brak kompetencji do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i procesu resocjalizacji.

Wnioski z badań niewątpliwie potwierdzają potrzebę modyfikacji systemu kształcenia nauczycieli.

Propozycja ministerstwa nauki, dotycząca zmiany obowiązujących od 2004 r. standardów kształcenia nauczycieli, nie zyskała powszechnej akceptacji. Poważne wątpliwości wzbudziły określone w projekcie nowych standardów minimalne liczby godzin przeznaczone na zajęcia teoretyczne oraz praktyki, zwłaszcza liczba godzin zajęć przeznaczonych na przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. Zdaniem niektórych ekspertów, przyjęcie tych minimów nie pozwoli na realizację treści wskazanych w projekcie i wykształcenie nauczyciela świadomego swej roli. Zaproponowane minima godzinowe wskazują na szukanie oszczędności, a nie zrozumienie istoty kształcenia nauczycieli. Uwagi te podzielił również Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Formułowane są ponadto opinie, że treści zawarte w projektowanych przez resort nauki nowych standardach kształcenia nauczycieli nasuwają liczne pytania i wątpliwości, na przykład: jakiego nauczyciela potrzebuje edukacja i szkoła XXI wieku; jak przekonać organizatorów kształcenia przyszłych nauczycieli, że najwyższą rangę powinno mieć w szkole organizowanie uczenia się studentów (uczniów); jak przekonać oświatowych decydentów, jak bardzo potrzebna jest dziś sprawność posługiwania się wiedzą technologiczną oraz umiejętność jej wykorzystania, czy też pytanie, czy i w jakim zakresie projektowane przygotowanie nauczycieli uwzględni zasady i strategie konektywnego uczenia się?

Powyższe wskazuje, że nie tylko wnioski z badań, ale również opinie ekspertów potwierdzają potrzebę zmian w systemie kształcenia nauczycieli. Zmiany te powinny być dogłębnie przemyślane, poprzedzone szeroką dyskusją ze środowiskiem nauczycielskim i naukowym.

Nasze rekomendacje:

–        Monitorowanie potrzeb systemu oświaty (cykliczne badania rynku pracy przeprowadzane na zlecenie resortów edukacji i nauki).

–        Określenie kryteriów przydatności kandydatów do zawodu nauczyciela.

–        Zmiana standardów kształcenia nauczycieli, szczególnie w obszarze nauczycielskich umiejętności warsztatowych

–        Właściwe usytuowanie praktyki i jej roli w procesie kształcenia, przywrócenie szkoły ćwiczeń.

Źródło: „Pakt dla edukacji”, ZG ZNP, Warszawa, grudzień 2011 r.