Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Apelujemy ponownie do premiera

19 października 2020

Apelujemy ponownie do premiera

Dzisiaj, 19 października br.:

Dlatego ponawiamy nasz apel do Premiera RP o niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych oraz chroniących zdrowie i życie dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty w obecnej sytuacji epidemicznej!

Rząd, odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich obywateli, nie może pozostawić bez żadnych działań osłonowych dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty codziennie spotykających się w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych!

Jednocześnie przesyłamy Premierowi 20 postulatów, które rząd powinien zrealizować, wprowadzając zdalne i hybrydowe nauczanie. Te działania to:

 1. doposażenie placówek w sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów uczniom i nauczycielom
 2. utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji, na której zostaną zamieszczone wszystkie e-materiały dydaktyczne
 3. zapewnienie dostępu do szybkiego i darmowego internetu
 4. modyfikacja podstawy programowej kształcenia
 5. opracowanie systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość;
 6. kompleksowe wsparcie uczniów ze środowisk mniej zamożnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 7. zintegrowanie działań nauczycieli – specjalistów na rzecz dzieci, które pozostają pod ich opieką i wymagają stałego profesjonalnego wsparcia;
 8. zapewnienie nauczycielom realizującym zdalne nauczanie stałej profesjonalnej pomocy z zakresu zdalnego kształcenia;
 9. uregulowanie kwestii ponoszenia przez nauczycieli kosztów związanych z korzystaniem w pracy z własnego internetu i sprzętu komputerowego w związku z realizacją kształcenia na odległość;
 10. opracowanie sposobu dokumentowania pracy nauczycieli realizujących kształcenie na odległość w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z ich wynagrodzeniem;
 11. stworzenie w salach lekcyjnych warunków umożliwiających prowadzenie lekcji zdalnych z klasy (wyposażenie klas w komputer, internet, kamerę);
 12. zapewnienie wsparcia technicznego i psychologicznego nauczycielom;
 13. zmniejszenie liczebności klas;
 14. rozszerzenie kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej (z pominięciem sanepidu);
 15. wprowadzenie automatycznego przechodzenia na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach;
 16. zwiększenie nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół w okresie pandemii;
 17. doposażenie szkół w środki czystości i dezynfekcji;
 18. wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60 r.ż. czy z problemami zdrowotnymi);
 19. wprowadzenie dostępu do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty;
 20. wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla pracowników oświaty.