Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Apel ZNP do premiera dot. bezpieczeństwa w przedszkolach i podstawówkach

16 października 2020

Apel ZNP do premiera dot. bezpieczeństwa w przedszkolach i podstawówkach

W piątek, 16 października 2020 r. podczas konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP zaapelował do premiera o:

– niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych oraz chroniących zdrowie i życie dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty w obecnej sytuacji epidemicznej. W świetle wczorajszych decyzji rządu ta grupa została całkowicie pominięta w działaniach osłonowych. Rząd nie zaproponował żadnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo nauki i pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych,

– wprowadzenie 20 rozwiązań, które rząd powinien zrealizować, ogłaszając przejście na zdalne i hybrydowe nauczanie.

LIST ZNP DO PREMIERA, Warszawa, 2020-10-16

Pan Mateusz Morawiecki

 Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Panie Premierze!

Wczorajsze zapowiedzi wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania szkół średnich i uczelni tylko częściowo próbują rozwiązać istniejący problem związany z aktualną sytuacją epidemiczną po sześciu tygodniach od powrotu do stacjonarnej nauki w szkołach.

Propozycje rządu z 15 października br. nie zawierają żadnych rozwiązań chroniących życie    i zdrowie 4 milionów dzieci i uczniów oraz 400 tysięcy nauczycieli uczących się i pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych placówkach edukacyjnych, a także ich rodzin i bliskich. W świetle wczorajszych decyzji rządu ta grupa została całkowicie pominięta w działaniach osłonowych. Rząd nie zaproponował żadnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo nauki i pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych. Nie zgadzamy się na takie narażanie dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty!

Szanowny Panie Premierze!

W wyniku reformy Anny Zalewskiej do szkół podstawowych trafiły dwa dodatkowe roczniki.  Zwiększenie liczebności uczniów w szkołach podstawowych pogorszyło warunki nauki i pracy w tych placówkach. Teraz, w obecnej sytuacji epidemicznej, niemożliwością jest zachowanie dystansu społecznego w tych placówkach, na korytarzach i w szatniach, do których uczęszcza 800, 900, czy nawet ponad 1000 uczniów.

Szanowny Panie Premierze!

Apelujemy do Pana o niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych oraz chroniących zdrowie i życie dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty w obecnej sytuacji epidemicznej!

Rząd, odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich obywateli, nie może pozostawić bez żadnych działań osłonowych dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty codziennie spotykających się w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych!

Konkretne propozycje rozwiązań zaproponowaliśmy już pod koniec sierpnia w liście do Pana Premiera. Ponownie wnioskowaliśmy o ich wprowadzenie we wrześniu i październiku, a w ostatnich tygodniach szczególnie o rozszerzenie kompetencji dyrektora w celu umożliwienia przechodzenia szkoły na kształcenie zdalne lub hybrydowe.

Szanowny Panie Premierze!

Jednocześnie przesyłamy na Pana ręce 20 postulatów, które rząd powinien zrealizować, wprowadzając zdalne i hybrydowe nauczanie.

Uważamy, że rząd miał wystarczająco dużo czasu na przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów na konsekwencje wynikające z drugiej fali epidemii i odpowiednie wdrożenie rozwiązań umożliwiających prowadzenie zdalnego, hybrydowego nauczania po to, by uniknąć trudnej sytuacji, z którą (jako uczniowie, nauczyciele i rodzice) mieliśmy do czynienia wiosną.

Aby wprowadzić zdalne lub hybrydowe nauczanie rząd powinien podjąć konkretne działania. Te działania to:

 1. doposażenie placówek w niezbędny sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów uczniom i nauczycielom i zapewnić im możliwość kształcenia;
 2. utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji, na której zostaną zamieszczone wszystkie e-materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli oraz specjalistów wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bezpłatna i jednolita w całym kraju platforma edukacyjna powinna zawierać m.in.:
 1. zapewnienie dostępu do szybkiego i darmowego internetu wszystkim uczestnikom zdalnego kształcenia;
 2. modyfikacja podstawy programowej kształcenia dla wszystkich typów szkół poprzez dostosowanie jej do możliwości zdalnego kształcenia;
 3. opracowanie systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość;
 4. kompleksowe wsparcie uczniów ze środowisk mniej zamożnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 5. zintegrowanie działań nauczycieli – specjalistów na rzecz dzieci, które pozostają pod ich opieką i wymagają stałego profesjonalnego wsparcia;
 6. zapewnienie nauczycielom realizującym zdalne nauczanie stałej profesjonalnej pomocy z zakresu zdalnego kształcenia;
 7. uregulowanie kwestii ponoszenia przez nauczycieli kosztów związanych z korzystaniem w pracy z własnego internetu i sprzętu komputerowego w związku z realizacją kształcenia na odległość;
 8. opracowanie sposobu dokumentowania pracy nauczycieli realizujących kształcenie na odległość w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z ich wynagrodzeniem;
 9. stworzenie w salach lekcyjnych warunków umożliwiających prowadzenie lekcji zdalnych z klasy (wyposażenie klas w komputer, internet, kamerę);
 10. zapewnienie wsparcia technicznego i psychologicznego nauczycielom;
 11. zmniejszenie liczebności klas;
 12. rozszerzenie kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej (z pominięciem sanepidu);
 13. wprowadzenie automatycznego przechodzenia na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach;
 14. zwiększenie nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół w okresie pandemii;
 15. doposażenie szkół w środki czystości i dezynfekcji;
 16. wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60 r.ż. czy z problemami zdrowotnymi);
 17. wprowadzenie dostępu do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty;
 18. wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla pracowników oświaty.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP