Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Suweren konsultuje – dobre prawo buduje

11 października 2017

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”.

Projekt „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” jest realizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego z Federacją Inicjatyw Oświatowych. Jego celem jest przybliżenie tematyki tworzenia prawa w Polsce oraz zwiększenia możliwości konsultowania projektów aktów prawnych przez obywateli.

Uczestnicy naszego projektu dowiedzą się:

  • jak czytać i rozumieć treść ustaw i rozporządzeń;
  • jak porównywać nowelizacje z dokumentami zmienianymi;
  • jak je oceniać i formułować wnioski;
  • jak organizować i prowadzić konsultacje w swoim środowisku;
  • jak funkcjonują organizacje pozarządowe i związki zawodowe;
  • skąd biorą się środki publiczne na oświatę i jak są wydatkowane;
  • jak udzielane są dotacje na prowadzenie placówek edukacyjnych.

Zdobędą też wiele innych informacji i umiejętności – pełny zakres tematyczny znajduje się w Regulaminie rekrutacji (do pobrania poniżej).

Chcemy, aby uczestnicy projektu powiększyli grono osób aktywnie uczestniczących w konsultacjach aktów prawnych, w szczególności tych dotyczących prawa oświatowego.

W ramach projektu każdy z jego uczestników otrzyma wsparcie w postaci:

  • cyklu trzech szkoleń (każde po trzy dni) realizowanych od października 2017 do grudnia 2018;
  • szkoleń i wsparcia ekspertów na platformie Moodle po każdym szkoleniu;
  • cyklu czterech webinariów utrwalających zdobyte wiadomości po każdym szkoleniu.

Szkolenia stacjonarne zostaną zorganizowane w każdym z miast wojewódzkich (w tym w Warszawie dla czterech grup uczestników).

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także osoby z organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji (szczegółowe kryteria znajdują się w Regulaminie rekrutacji).

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi niżej Regulaminem rekrutacji i załącznikami, wydrukowanie ich, wypełnienie i przesłanie w formie papierowej do realizatorów na adresy biur podane w Regulaminie.

Projekt „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00.

Załączniki: